Category: Uncategorized

Hebrew Info

? הידעת . התנ”ך תורגם במלואו ל-670 שפות בלבד, אך בעולם קיימות כ-7000 שפות רשמיות .חלק ניכר מן התרגומים בעולם השלישי נעשו מתרגומים בשפות אירופיות ולא משפת המקור העבריתבנוסף לכך, רבים מהמתרגמים הזרים שעזרו לתרגם את התנ”ך לשפות האם השונות, לא הכירו היטב את . השפה שאליה תרגמו . רוב מהמתרגמים הזרים ויועצי התרגום לא […]